Pravidla soutěže

1. Pořadatel a organizátor

Spotřebitelskou soutěž pořádá společnost Orgetrex s.r.o., Třída Tomáše Bati 1556, 765 02 Otrokovice, IČ 03559785 a organizuje ji společnost JTJ DREAMS MEDIA s.r.o. Křenova 438/7, 162 00
Praha 6 – Veleslavín, IČ 24249335.

2. Termín a místo trvání soutěže

Soutěž probíhá v období od 01. 07. 2020 do 31. 07. 2020 včetně, na území České republiky. Celkem jeden měsíc. Vyhlašování výher je stanoveno na 03. 08. 2020.

3. Účastníci soutěže

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 15 let s trvalým pobytem na území České
a Slovenské republiky (dále také „účastník").

4. Podmínky účasti v soutěži a souhlas soutěžících

4.1. Soutěž na Facebooku

Podmínky pro účast v soutěži na Facebooku jsou:

  1. Soutěžící musí kliknout na tlačítko „To se mi líbí“ Facebookové stránky Pizzérie Vassallo Otrokovice tedy: www.facebook.com/pizzaotrokovice/

  2. Soutěžící musí kliknout na tlačítko „To se mi líbí“ Facebookové stránky e-shopu Nejstore.cz www.facebook.com/nejstore.cz

  3. Soutěžící musí kliknout na tlačítko „To se mi líbí“ u příspěvku se soutěží link zde

  4. Soutěžící musí napsat komentáře pod soutěžní příspěvek, proč by měl vyhrát telefon iPhone 7 právě on.

  5. Soutěžící musí sdílet soutěžní příspěvek na svůj profil a dát jej „veřejně“, abychom jej dohledali na jeho osobním profilu.

4.2. Souhlas soutěžících

Účastí v soutěži soutěžící souhlasí, že v případě výhry má organizátor a/nebo pořadatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů (pouze jméno a příjmení), obrazových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v mediích a na Internetu. Jména výherců budou poskytnuty pořadateli soutěže.

5. Výhra

Dne 03. 08. 2020 proběhne slosování a bude náhodně vybrán jeden soutěžící, jež splnil všechny výše uvedené podmínky účasti v soutěži. Celkový počet výher po dobu konání soutěže je: 1.

Výhra: Mobilní telefon iPhone 7 – při dodržení všech podmínek stanovených v bodě 4.1.

Každý výherce výhry bude vyhlášen na Facebookovém profilu pořadatele. Vyhlášení bude obsahovat informaci o výhře, postupu pro uplatnění výhry a další náležitosti potřebné k uskutečnění předání výhry. V případě, že si výherce nepřevezme zaslanou výhru, jeho výhra propadá a bude použita opětovně jako výhra pro soutěžícího, který bude znovu vylosován.

Předání výhry se bude s výhercem domlouvat nejpozději do týdne po vyhlášení výsledků, který je počítán od 48 hodin poté, co pořadatel jména výherců vyhlásí na Facebookovém profilu. Maximální množství výhry na jednoho účastníka soutěže je 1. Termín a místo pro předání výhry stanovené výhercem a potvrzený pořadatelem je pevný a nelze jej již více měnit. V případě vyčerpání výher je pořadatel povinen o této skutečnosti informovat na webových stránkách www.pizzaotrokovice.cz a Facebookovém profilu.

6. Další podmínky

6.1 Organizátor bez zbytečného odkladu po splnění podmínek pro získání výhry předá pořadateli kontaktní informace získané od účastníka a pořadatel zajistí předání a čerpání výhry. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Vymáhání výhry soudní cestou je ve smyslu
ust. § 845 odst. 1 z. č.40/1964 Sb. vyloučeno. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výherce výhru nepřevezme ve lhůtě stanovené organizátorem a/nebo pořadatelem, nejpozději však do 60ti dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká.

6.2 Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že pořadatel nebo organizátor zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého
z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, případně jednání, které není fair play nebo není založeno na dovednostech soutěžícího dle soutěžních pravidel.

6.3 Soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci a rodinní příslušníci zaměstnanců pořadatele, organizátora a dalších firem, které se podílejí na této soutěži, ani osoby jim blízké.

6.4 Reklamovat výhru není možné.

6.5 Účastí v soutěži, konkrétně zadáním kontaktu, vyjadřuje účastník souhlas s pravidly a podmínkami

soutěže a zavazuje se je dodržovat.

6.6 Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem zaslání výhry a za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost JTJ DREAMS MEDIA s.r.o. Křenova 438/7, 162 00 Praha 6 – Veleslavín,
IČ 24249335. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Tento dobrovolný souhlas uděluje účastník soutěže výše uvedenému správci na období 3 let od konce trvání soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu.

6.7 Organizátor a/nebo pořadatel má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Organizátor a/nebo pořadatel si vyhrazují právo kdykoli omezit, odložit, přerušit, změnit nebo zrušit soutěž. Zapojením se do soutěže účastníci souhlasí s podmínkami soutěže. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito pravidly se řídí platným právem České republiky.

Ve Otrokovicích dne 30. 06. 2020.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací